lợi ích và hạn chế của quy trình khai thác giải pháp