vai trò của nghiên cứu khả thi trong các liên doanh khai thác