Tôi tốn bao nhiêu chi phí trung bình cho sỏi nghiền