bao gồm thiết bị thăm dò Tgeophisical cho người Tchromite