chì bán chạy các tế bào thô hơn ở các bang thống nhất của Mỹ